Regulamin

REGULAMIN STUDIA DANTIAN

Uprzejmie prosimy, wszystkich naszych uczestników zajęć, klientów, pracowników i współpracowników, o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu i stosowanie się do jego reguł i zasad.

Uczestnictwo w zajęciach i terapiach

 1. Zajęcia i terapie odbywają się wg ustalonego grafiku, regularnie aktualizowanego i dostępnego na stronie internetowej Studia: www.studiodantian.com.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do zmian: cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy Studia, zmian instruktora prowadzącego.
 3. Prosimy o przychodzenie ok. 10-15 min. przed rozpoczęciem zajęć/ terapii, aby dopełnić wymaganych formalności i przygotować się do ćwiczeń lub zabiegów. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z prowadzącym, opłacenie zajęć/ terapii lub okazanie posiadanego karnetu w celu odnotowania obecności.
 4. Prosimy o punktualne wchodzenie do sal ćwiczeń i niewychodzenie przed ich zakończeniem, by nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom.
 5. Bardzo prosimy o niespóźnianie się, ponieważ w przypadku niektórych zajęć, może nie być możliwość późniejszego przyłączenia się do grupy. Dekoncentracja części uczestników zajęć, może wywołać ich złe samopoczucie, a nawet spowodować kontuzję. W przypadku zabiegów/ terapii, wymagających zwykle określonego czasu ich wykonania, spóźnienie się może spowodować wypadnięcie z grafiku.
 6. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do programu i instrukcji prowadzącego zajęcia/ terapię. W przypadku niestosowania się do instrukcji, zastrzegamy sobie prawo wypowiedzenia uczestnikowi możliwości dalszego uczestnictwa w zajęciach/ terapiach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, w sytuacjach gdy uczestnik zajęć, nie zastosuje się do zasad regulaminu i instrukcji prowadzącego.
 7. Przed zajęciami wyłączamy telefony komórkowe. Przedmioty wartościowe zabieramy ze sobą na salę.
 8. Studio przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Studio może, w szczególnych przypadkach, zaakceptować osobę niepełnoletnią i poprosić taką osobę o pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach/ terapiach.
 9. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zastrzegamy sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. W celu rezerwacji miejsca na zajęcia, warsztaty i spotkania, w tym także w sprawie odwołań: prosimy o kontakt ze Studiem , telefonicznie: 794 506 585 w godzinach: 9:00-22:00 (pon.- pt.), 9:00-18:00 (sob.- niedz.) lub mailowo studiodantian@gmail.com .

Stan zdrowia

 1. Każdy Klient powinien oświadczyć pisemnie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych bądź poddaniu się wybranym terapiom oraz że uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób, na które cierpią Klienci. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć/ terapii.
 3. Klient powinien zgłosić instruktorowi/ terapeucie, przed rozpoczęciem zajęć/ terapii, wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia, jak kontuzje, bóle, urazy, problemy zdrowotne oraz informację o ciąży. Instruktor/ terapeuta w każdym przypadku z osobna, decyduje, czy dana osoba będzie mogła uczestniczyć w zajęciach/ terapii.
 4. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsekwencje, poniesione szkody, a także za szkody poniesione w tej sytuacji przez Studio.
 5. Dodatkowo, kobiety w ciąży bądź Klienci z problemami zdrowotnymi mogą zostać poproszeni o przyniesienie zgody lekarza na udział w ćwiczeniach/ terapiach.
 6. W przypadku złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć/ terapii, należy niezwłocznie powiadomić instruktora / terapeutę i dostosować się do jego wskazówek/ decyzji.
 7. Cena zajęć i karnetów nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

Przygotowanie do ćwiczeń/ terapii

 1. Przystępując do wykonywania ćwiczeń/ terapii, należy od początku zachować ostrożność i bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora/ terapeuty. Nie pomagać ani nie udzielać rad innym uczestnikom bez zgody prowadzącego.
 2. Nie należy ćwiczyć tuż po posiłku. Przed zajęciami jogi zaleca się przerwę 3-4 godz., a przed zajęciami taiji (taiczi), qigongu (czikongu), 1,5 godz. od ostatniego posiłku. W przypadku określonych terapii, należy w tym zakresie stosować się do poleceń terapeuty.
 1. Instruktor wskazuje w jakich ubraniach i obuwiu (lub bez) należy ćwiczyć.

Obowiązki instruktorów / terapeutów

 1. Instruktorzy/ terapeuci zobowiązani się do przestrzegania ustalonego grafiku zajęć/ terapii i do jak najwcześniejszego powiadomienia Studia oraz Klientów o konieczności odwołania zajęć/ terapii z powodu choroby lub wypadków losowych.

Instruktorzy/ terapeuci są współgospodarzami Studia i są odpowiedzialni, również finansowo, za mienie powierzone ich opiece i użytkowaniu.

 1. Instruktorzy/ terapeuci są odpowiedzialni za przyjmowanie pisemnych oświadczeń od Klientów o braku przeciwskazań zdrowotnych (patrz punkt 9), za przyjmowanie opłat za zajęcia/ terapie, prowadzenia dzienników zajęć/ terapii, weryfikację obecności oraz odpowiednie przygotowanie sal/ gabinetów do przeprowadzenia zajęć/ terapii.
 1. Instruktorzy/ terapeuci proszeni są o utrzymywanie i pozostawienie sal do ćwiczeń oraz gabinetów w nienagannym stanie. Wszelkie usterki i zauważone problemy powinny być jak najszybciej sygnalizowane administracji Studia.

Rzeczy pozostawione w Studio

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni ani w innym miejscu Studia.
 2. Rzeczy pozostawione w Studio przechowywane będą do odbioru nie dłużej niż jeden miesiąc.

Karnety

 1. Karnety Studia są imienne i na każdą wybraną liczbę sesji, ważne są przez okres, na jaki zostały wydane. Karnet otwarty upoważnia do korzystania z zajęć w dowolnych dniach i godzinach funkcjonowania Studia w danym okresie, zgodnie z poziomem zaawansowania uczestnika.
 2. W szczególnych przypadkach, kiedy np. z powodu choroby, nie zostaną wykorzystane wszystkie opłacone zajęcia, przy zakupie następnego karnetu na taką samą (lub większą) liczbę sesji niewykorzystane zajęcia mogą zostać dopisane do nowego karnetu.
 3. Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany karnet na kolejny okres, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany abonament, nie przedłużamy ważności karnetu.

Karty sportowe

 1. W chwili obecnej, Studio Dantian nie honoruje kart sportowych (np. Multisport, Multiclassic, Multiactive, czy Fit Profit).

Zarządzanie danymi osobowymi

 1. Administratorem dobrowolnie udostępnionych danych osobowych Klientów Studia jest: Fundacja Dantian z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 20 A/4, NIP 5213671703
 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy jako Administrator, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków.
 2.  Dane osobowe mogą być wykorzystane w celach marketingowych, takich jak przesyłanie informacji o aktualnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach i promocjach, pod warunkiem, że wyrażą Państwo na to zgodę.
 3. Klient udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Administrator gromadzi dane osobowe Klienta w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług, a w szczególności w celu: kontaktowania się z Klientem drogą elektroniczną lub pocztową; sprzedaży karnetów; wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych, niezbędnych do prowadzenia księgowości.
 4. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim ani instytucjom. Wyjątkiem może być jedynie wyraźna zgoda lub prośba klienta lub np. wniosek sądowy.
 5. Klient/ Klientka posiada dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.